Mediçao  em Angstrons (Å)


Reiki Usui/Tibetano 


Cho Ku Rei                             16.250  
Sei He Ki                                45.500
Hon Sha Ze Sho Nen          102.500
Dai Koo Myo                        88.000

Reiki Quântico I

Om Sho                                  45.500
Utai Fumirê                           45.500
Metística                                 51.500
Yavith                                     63.500
Dai Ko Way                            63.500
Oxug                                       76.500
Shadam                                  89.500
Nuquey                                  102.500
Dishtrament                         109.000
Sweet                                     102.500Reiki Quântico  II


Variam de 206.000 - Raku Superluminal a 1.250.000 - Hakoji

Dix  - 750.000